ประกาศ การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้
ปีการศึกษา 2560
-ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1f9JMk-yFga1uPOXI80fxPaLSfGbYC0-O/view

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1yEQ9Fk9vOn1zLKOw6eYLjZ2w0QHzixHU/view

ปีการศึกษา 2561
- ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1L6NSHvcAS5muZUdiJQHm569sO_JZ2Db3/view


-ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1FqOFoNMfI6JbDHfaEF6XdX4FUoUoYzc0/view
ปีการศึกษา 2562
-ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1ITHzdUgDOZAPni-kyeoFXxEFH6Wx4bp8/view

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1GdWotRQtcR-TvP7sy6BZIJVBOuxlaLgO/viewปีการศึกษา 2563
-ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1hf6FTyhKfwnTdG71kA_uQlpfhJrQWvdW/view

-ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1IR9X42X9hbDpA9KCZko1msOC0m9RDUlX/view