คณะผู้บริหาร

ดร.ประภาส กองจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประยูร ศิริคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปรีชา น้อยปัญญา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายจำรัส คูณแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา