สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน  ศ.ก.

สีประจำโรงเรียน  

  สีเหลือง น้ำเงิน

สีเหลือง  หมายถึง ความสุข  ความเบิกบาน

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความสุขุมเยือกเย็น  หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ

        คำขวัญของโรงเรียน  

เรียนดี  ประพฤติดี  มีคุณธรรม