คณะผู้บริหาร

ดร.ประภาส กองจันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประยูร ศิริคุณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา