รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2560
- ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1MjrGFjsyBg3z713_dCMqlIS3_w5533KG/view

--ระดับการศึกษขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1s7jl_IVk1sy5rbKhF4_VrNjfGTuf9ZSz/view
ปีการศึกษา 2561
-ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1TCZUg-OCtHa6cy_kUyxmmT92M3VHt4D-/view

-ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1y-z7f64FtQMPc4HpYtgs6QJJklrAiFCP/view
ปีการศึกษา 2562
-ระดับปฐมวัย
https://drive.google.com/file/d/1hf6Hed2QD5xV4PtlyK_wusH5U6t4wujt/view

-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
https://drive.google.com/file/d/1j2HO5DI9nFjnpVf2bOJJ_BIo4dcDbgQC/view