สายชั้นประถมศึกษาปีที่๒

นางอรอนงค์ พลดงนอก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชุติมา เวทศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางอุุไรวรรณ รักดวน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจิราพร ลองจำนงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวขวัญปวัณ์ บัวคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ บัวแช่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเพ็ญประภา ต่อติด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5