สายชั้นประถมศึกษาปีที่๒

นางนันทยา สมบัติหอม
ครู คศ.3

นางอรอนงค์ พลดงนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางชุติมา เวทศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิราพร ลองจำนงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายบุญบันดาล ดวงวิญญาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุุไรวรรณ รักดวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2