สายชั้นประถมศึกษาปีที่๖

นางศิญาภรณ์ โคขุนทด
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิริรัตน์ กองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจพร พงษะพัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกตุจันทร์ ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

น่ายชัยรงค์ ณ หนองคาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวิทวัส หินเมืองเก่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4