สายชั้นประถมศึกษาปีที่๖

นางศิญาภรณ์ โคขุนทด
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางเกตุจันทร์ ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4