สายชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ บัวแช่ม
ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ กองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประทีป เสนเข้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเกตุจันทร์ ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิญาภรณ์ โคขุนทด
ครู คศ.3

นางบุญเลย อิทธิกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายยรรยง ชาติชำนาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3