สายชั้นประถมศึกษาปีที่๖

นางเกตุจันทร์ ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริรัตน์ กองจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเบญจพร พงษะพัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเบญจพร ตรงประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวิทวัส หินเมืองเก่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางประทุมวัน อาจเวทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

น่ายชัยรงค์ ณ หนองคาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5