สายชั้นประถมศึกษาปีที่๔

นางสาวณัฐนีย์ ไตรณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายธนรัตน์ ชาวคูเวียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศศิวิมล วณิชาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกัญจ์กนก บรรณสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอรพร ตาปราบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอุมาภรณ์ ชุมสงฆ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4