สายชั้นประถมศึกษาปีที่๔

นางสาวณัฐนีย์ ไตรณรงค์
ครู คศ.3

นางอรพร ตาปราบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศศิวิมล วณิชาชีวะ
ครู คศ.3

นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสุนทรา ทวีชีพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางนิภา ลุ่มร้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4