ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโดยย่อของโรงเรียนศรีแก้งคร้อ                                                                                             

      โรงเรียนศรีแก้งคร้อ   ตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  1   พฤษภาคม  พ.2517 โดยแยกตัวมาจากโรงเรียนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่   อาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีแก้งคร้อ   โดยนายอำเภอแก้งคร้อ  นายเจริญ   ดีบุญมี อนุมัติให้เปิด   มีนายอนันต์  อนันตกูล   ผู้ว่าราชกการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด  เดิมชื่อโรงเรียนวัดศรีแก้งคร้อ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เมื่อย้ายออกมาเป็นเอกเทศวันที1 มกราคม  พ.ศ. 2524

      ปัจจุบันโรงเรียนศรีแก้งคร้อ  ตั้งอยู่บ้านศรีพัฒนา  หมู่ที่ 10  ตำบลช่องสามหมอ  อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ    บนพื้นที่  20 ไร่เศษ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ระยะทาง   36  กิโลเมตร  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม   และมีนักเรียนนอกเขตบริการของโรงเรียนมาเข้าเรียน  ทั้งในอำเภอแก้งคร้อและ ต่างอำเภอ  ปีการศึกษา  2548  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2   ให้เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบของอำเภอแก้งคร้อ  และปีการศึกษา 2553   โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ