พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

    พันธกิจ (MISSION)

 1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐาน  สากล

 2.พัฒนาผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นมืออาชีพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำความสามัคคี มีความพอเพียง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

4.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

5.ทุกภาคีร่วมบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติด้วยระบบคุณภาพ  

   เป้าหมาย (GOAL)

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีนิสัยรักการอ่านและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด การใช้เทคโนโลยี และมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผู้เรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้พอเพียงต่อความต้องการ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีร่วมสมัย