สายชันประถมศึกษาปีที่๑

นางรัชดากรณ์ หอมจันทร์
ครู คศ.3

นางจุฬาลักษณ์ ซองวงษ์หล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสายลม ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสารีฮา สือแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1