สายชันประถมศึกษาปีที่๑

นางรัชดากรณ์ หอมจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชันประถมศึกษาปีที่๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางหนูชิต สิมาธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจุฬาลักษณ์ ซองวงษ์หล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ครูสายลม ไพศาลธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสารีฮา สือแม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวศุภดี พันธ์บัวใหญ่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5