คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 222 / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.19 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 233 / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.48 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 222 / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.3 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 167 /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.34 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 210 /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขันกีฬำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.38 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 196 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรดำเนินกำรสอบวัดผลและประเมินผลปลำยภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.42 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ 138 /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้น ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.49 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๑๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.11 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ แต่งตั้งเวรรักษการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน พฤษภาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.32 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ แต่งตั้งเวรรักษการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน เมษายน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.04 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ แต่งตั้งเวรรักษการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มีนาคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.69 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ แต่งตั้งเวรรักษการณ์ประจำสถานที่ราชการ เดือน มกราคม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.71 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๕๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.03 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.83 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๖๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.56 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๘๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.96 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๙๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.3 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.87 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.17 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๒๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.5 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๒๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง รับผิดชอบกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.36 KB
ประกาศกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕, และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.65 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๓๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รับผิดชอบกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.82 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๑๙ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.59 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.13 KB
คำสั่งโรงเโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.66 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.05 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.65 KB