คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๔๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.65 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.05 KB
คำสั่งโรงเโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๑๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.66 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.13 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๑๙ /๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.59 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๓๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รับผิดชอบกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.82 KB
ประกาศกลุ่มโรงเรียนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕, และมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ โดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.65 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๒๑/ ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง รับผิดชอบกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.36 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๒๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.5 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.17 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๑๒๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาเซี่ยน ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.87 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๙๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน ตามโครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.3 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๘๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.96 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๖๙ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.56 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.83 KB
คำสั่งโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ที่ ๕๓ / ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นและครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.03 KB