สายชั้นอนุบาล

นางเทพนารี คงอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางประวัติ คำศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิตยา สุขี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพัชชินี หมอกชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางรัศมี หิรัญอร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2