สายชั้นอนุบาล

นางเทพนารี คงอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางประวัติ คำศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนิตยา สุขี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางพัชชินี หมอกชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวมณี แซ่ภู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปริศนา ลักษมิกานต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางรัศมี หิรัญอร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวอำไพพร โชคเหมาะ
ครูอัตราจ้าง