สายชั้นอนุบาล

นางพัชชินี หมอกชัย
ครู คศ.3

นางรัศมี หิรัญอร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนิตยา สุขี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเทพนารี คงอุ่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางประวัติ คำศรี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3