สายชั้นประถมศึกษาปีที่๕

นางประทุมวัน อาจเวทย์
ครู คศ.3

นางสมพร ศิลาทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางรุ่งสิริ ชัยจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางธีราพร อัมพรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายยุทธพงษ์ ผลกอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายพงษ์เดช อาจเวทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเพิ่มจิตร โคตรมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2