สายชั้นประถมศึกษาปีที่๕

นางประทุมวัน อาจเวทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางธีราพร อัมพรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายยุทธพงษ์ ผลกอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสมพร พรมหมื่นไวย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญลี บัวโคกรัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรุ่งสิริ ชัยจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพงษ์เดช อาจเวทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเพิ่มจิตร ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4