วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คำขวัญ

                                    วิสัยทัศน์

            โรงเรียนศรีแก้งคร้อเป็นโรงเรียนชั้นนำทางวิชาการ
                สืบสานวัฒนธรรมไทย  สื่อสารได้สองภาษา
            น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

คำขวัญโรงเรียน

สุขภาพดี

เรียนดี

มีคุณธรรม