กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจุไรรัตน์ บัวศรี
ครูธุรการ

นายบุญส่ง เพ่งให้ตรง

นายสีลา เสโส