ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2407) 06 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 330) 20 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 232) 20 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 251) 11 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 658) 27 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 212) 22 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 783) 16 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 438) 14 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 1816) 03 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 296) 08 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 277) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 267) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 303) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 267) 28 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 267) 24 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง กำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 228) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง กำหนดภาระงาน และกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานตามภาระงาน ชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น และการนับชั่วโมงการอบรม (อ่าน 282) 22 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 226) 06 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 188) 18 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (อ่าน 184) 03 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (อ่าน 199) 21 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (อ่าน 201) 07 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (อ่าน 220) 24 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีแก้งคร้อ (อ่าน 204) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) (อ่าน 170) 10 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ฉบับที่ ๒ (อ่าน 179) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) (อ่าน 217) 04 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) (อ่าน 232) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 238) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 341) 21 พ.ค. 64
QR CODE ห้องเรียนโรงเรียนศรีแก้งคร้อ (อ่าน 1676) 13 พ.ค. 64
ประกาศห้องเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 24) 30 เม.ย. 64
ขอยกเลิกมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) (อ่าน 544) 08 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน Olympic ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1837) 02 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 607) 10 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง กาหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (อ่าน 468) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 481) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( (อ่าน 459) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร (อ่าน 536) 27 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนศรีแก้งคร้อ เรื่อง การปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (อ่าน 548) 23 ธ.ค. 63