MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
รับเรื่องร้องเรียน
สถานศึกษาปลอดภัย
ประกาศผลการเรียน
ผลการทดสอบระดับชาติ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/05/2016
ปรับปรุง 27/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 759834
Page Views 1176034
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเซินใต้ คอนสาร คอนสาร
2 โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธ์ 1 คอนสาร คอนสาร
3 โรงเรียนบ้านคลองบอน คอนสาร คอนสาร
4 โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว คอนสาร คอนสาร
5 โรงเรียนบ้านคอนสาร คอนสาร คอนสาร
6 โรงเรียนบ้านดงใต้ ดงกลาง คอนสาร
7 โรงเรียนบ้านโคกนกทา ดงกลาง คอนสาร
8 โรงเรียนบ้านกุดแคน ดงกลาง คอนสาร
9 โรงเรียนบ้านท่าศาลา ดงกลาง คอนสาร
10 โรงเรียนบ้านดงกลาง ดงกลาง คอนสาร
11 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ดงกลาง คอนสาร
12 โรงเรียนบ้านดงบัง ดงบัง คอนสาร
13 โรงเรียนบ้านนาบัว ดงบัง คอนสาร
14 โรงเรียนบ้านฝายดินสอ ดงบัง คอนสาร
15 โรงเรียนบ้านหินรอยเมย ดงบัง คอนสาร
16 โรงเรียนบ้านม่วง ดงบัง คอนสาร
17 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน ทุ่งนาเลา คอนสาร 044870517
18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ทุ่งนาเลา คอนสาร
19 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ทุ่งนาเลา คอนสาร
20 โรงเรียนบ้านโนนหัวนา ทุ่งนาเลา คอนสาร
21 โรงเรียนบ้านนาเกาะ ทุ่งนาเลา คอนสาร
22 โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น ทุ่งนาเลา คอนสาร
23 โรงเรียนออป.19 (ส่วนป่าคอนสาร) ทุ่งพระ คอนสาร
24 โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ทุ่งพระ คอนสาร
25 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ทุ่งพระ คอนสาร
26 โรงเรียนบ้านห้วยไห ทุ่งพระ คอนสาร
27 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ทุ่งพระ คอนสาร
28 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งพระ คอนสาร
29 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าโก้ง ทุ่งลุยลาย คอนสาร
30 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ทุ่งลุยลาย คอนสาร
31 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ทุ่งลุยลาย คอนสาร
32 โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ ทุ่งลุยลาย คอนสาร
33 โรงเรียนบ้านป่าว่าน ห้วยยาง คอนสาร
34 โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ห้วยยาง คอนสาร
35 โรงเรียนบ้านดอนอุดม ห้วยยาง คอนสาร
36 โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม ห้วยยาง คอนสาร
37 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง ห้วยยาง คอนสาร
38 โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด ห้วยยาง คอนสาร
39 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม ห้วยยาง คอนสาร
40 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ห้วยยาง คอนสาร
41 โรงเรียนบ้านโนนสง่า โนนคูณ คอนสาร
42 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ คอนสาร
43 โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โนนคูณ คอนสาร
44 โรงเรียนบ้านโจดกลาง โนนคูณ คอนสาร
45 โรงเรียนบ้านโนนโจด โนนคูณ คอนสาร
46 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า บ้านเต่า บ้านแท่น
47 โรงเรียนบ้านดอนดู่ บ้านเต่า บ้านแท่น
48 โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น
49 โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา บ้านเต่า บ้านแท่น
50 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น
51 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น
52 โรงเรียนบ้านหนองแฝก บ้านเต่า บ้านแท่น
53 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น 044870546
54 โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน บ้านแท่น บ้านแท่น
55 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด บ้านแท่น บ้านแท่น
56 โรงเรียนบ้านนาดี บ้านแท่น บ้านแท่น
57 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น บ้านแท่น 044887130
58 โรงเรียนบ้านมอญ บ้านแท่น บ้านแท่น
59 โรงเรียนบ้านโนนคูณ บ้านแท่น บ้านแท่น
60 โรงเรียนหัวนานคร บ้านแท่น บ้านแท่น
61 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านแท่น บ้านแท่น
62 โรงเรียนบ้านถนนกลาง สระพัง บ้านแท่น
63 โรงเรียนบ้านนายม สระพัง บ้านแท่น
64 โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ สระพัง บ้านแท่น
65 โรงเรียนสระพังวิทยาคม สระพัง บ้านแท่น
66 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สระพัง บ้านแท่น
67 โรงเรียนบ้านหลุบค่าย สามสวน บ้านแท่น
68 โรงเรียนบ้านหินลาด สามสวน บ้านแท่น
69 โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สามสวน บ้านแท่น
70 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สามสวน บ้านแท่น
71 โรงเรียนสามสวนวิทยา สามสวน บ้านแท่น
72 โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา สามสวน บ้านแท่น
73 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สามสวน บ้านแท่น
74 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น
75 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู บ้านแท่น
76 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองคู บ้านแท่น 044870415
77 โรงเรียนบ้านดอนเค็ง หนองคู บ้านแท่น
78 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น
79 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองคู บ้านแท่น
80 โรงเรียนอนุบาลรัตโนดม ภูเขียว
81 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย กวางโจน ภูเขียว
82 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน กวางโจน ภูเขียว
83 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง กวางโจน ภูเขียว
84 โรงเรียนบ้านหนองปอแดง กวางโจน ภูเขียว
85 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา กวางโจน ภูเขียว
86 โรงเรียนบ้านนาล้อม กวางโจน ภูเขียว
87 โรงเรียนบ้านหนองกุง กวางโจน ภูเขียว
88 โรงเรียนบ้านดอนจำปา กวางโจน ภูเขียว
89 โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี กุดยม ภูเขียว
90 โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) กุดยม ภูเขียว
91 โรงเรียนบ้านเรือ กุดยม ภูเขียว
92 โรงเรียนบ้านโนนสาทร กุดยม ภูเขียว
93 โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุทอง ภูเขียว
94 โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ธาตุทอง ภูเขียว
95 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ธาตุทอง ภูเขียว
96 โรงเรียนบ้านหนองคัน ธาตุทอง ภูเขียว
97 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ธาตุทอง ภูเขียว
98 โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน บ้านดอน ภูเขียว
99 โรงเรียนบ้านฉนวน บ้านดอน ภูเขียว
100 โรงเรียนบ้านห้างสูง บ้านดอน ภูเขียว
101 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ บ้านดอน ภูเขียว
102 โรงเรียนฉิมพลีมา บ้านดอน ภูเขียว
103 โรงเรียนบ้านดงเมย บ้านดอน ภูเขียว
104 โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ บ้านเพชร ภูเขียว
105 โรงเรียนบ้านหนองขาม บ้านเพชร ภูเขียว
106 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บ้านเพชร ภูเขียว
107 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง บ้านเพชร ภูเขียว
108 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร บ้านเพชร ภูเขียว
109 โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี บ้านเพชร ภูเขียว
110 โรงเรียนบ้านเมืองคง บ้านเพชร ภูเขียว
111 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น บ้านเพชร ภูเขียว
112 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม บ้านแก้ง ภูเขียว
113 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา บ้านแก้ง ภูเขียว
114 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) บ้านแก้ง ภูเขียว
115 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) บ้านแก้ง ภูเขียว
116 โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก บ้านแก้ง ภูเขียว
117 โรงเรียนบ้านนาหัวแรด บ้านแก้ง ภูเขียว
118 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ บ้านแก้ง ภูเขียว
119 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น บ้านแก้ง ภูเขียว
120 โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ บ้านแก้ง ภูเขียว
121 โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านแก้ง ภูเขียว
122 โรงเรียนบ้านหนองแซง บ้านแก้ง ภูเขียว
123 โรงเรียนภูเขียว ผักปัง ภูเขียว
124 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ผักปัง ภูเขียว
125 โรงเรียนภูมิวิทยา ผักปัง ภูเขียว 044102766
126 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ผักปัง ภูเขียว
127 โรงเรียนบ้านโนนงาม ผักปัง ภูเขียว
128 โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร ผักปัง ภูเขียว
129 โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ผักปัง ภูเขียว
130 โรงเรียนบ้านหว้าทอง ผักปัง ภูเขียว
131 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม ผักปัง ภูเขียว 044861439
132 โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ผักปัง ภูเขียว 044861051
133 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ ผักปัง ภูเขียว
134 โรงเรียนบ้านโนนสลวย ผักปัง ภูเขียว
135 โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม หนองคอนไทย ภูเขียว
136 โรงเรียนบ้านสีปลาด หนองคอนไทย ภูเขียว
137 โรงเรียนบ้านหัวหนอง หนองคอนไทย ภูเขียว
138 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย หนองคอนไทย ภูเขียว
139 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม หนองคอนไทย ภูเขียว
140 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ หนองคอนไทย ภูเขียว
141 โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง หนองคอนไทย ภูเขียว
142 โรงเรียนบ้านโนนข่า หนองคอนไทย ภูเขียว
143 โรงเรียนหนองเบนประภากร หนองคอนไทย ภูเขียว
144 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง หนองตูม ภูเขียว
145 โรงเรียนหนองเมยสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
146 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก หนองตูม ภูเขียว 044-893757
147 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ หนองตูม ภูเขียว
148 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สาขาประชาสามัคคี หนองตูม ภูเขียว
149 โรงเรียนบ้านกุดแดง โคกสะอาด ภูเขียว
150 โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ โคกสะอาด ภูเขียว
151 โรงเรียนบ้านหนองปลา โคกสะอาด ภูเขียว
152 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา โคกสะอาด ภูเขียว
153 โรงเรียนบ้านกุดโคลน โคกสะอาด ภูเขียว
154 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) โคกสะอาด ภูเขียว 044881204
155 โรงเรียนบ้านกุดจอก โคกสะอาด ภูเขียว
156 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ โคกสะอาด ภูเขียว
157 โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ โอโล ภูเขียว
158 โรงเรียนเนรมิตศึกษา โอโล ภูเขียว
159 โรงเรียนบ้านหนองแวง โอโล ภูเขียว
160 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง โอโล ภูเขียว
161 โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
162 โรงเรียนบ้านขามป้อม กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
163 โรงเรียนบ้านระหัด กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
164 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
165 โรงเรียนศาลาสามัคคี กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์
166 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ 0873750523
167 โรงเรียนบ้านเขวา บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
168 โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
169 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว บ้านบัว เกษตรสมบูรณ์
170 โรงเรียนบ้านหนองแต้ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
171 โรงเรียนสวนวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
172 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 044869_ _ _
173 โรงเรียนอนุบาลบ้านสิทธิวงศ์ บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
174 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ 044107989
175 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์
176 โรงเรียนบ้านโสกคลอง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
177 โรงเรียนชุมชนบ้านหัน บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
178 โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
179 โรงเรียนสาลิกาวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
180 โรงเรียนบ้านหันวิทยา บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
181 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ 0916604670
182 โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
183 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์
184 โรงเรียนบึงมะนาววิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
185 โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
186 โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
187 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ 044822835
188 โรงเรียนบ้านนาสีดา บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
189 โรงเรียนบ้านจมื่น บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
190 โรงเรียนบ้านหัวโสก บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
191 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
192 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม บ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์
193 โรงเรียนบ้านโนนชาด บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
194 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
195 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
196 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
197 โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) สาขาบ้านโนนสังข์ บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์
198 โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา บ้านเป้า เกษตรสมบูรณ์ 044870361
199 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
200 โรงเรียนบ้านพีพวย สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
201 โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
202 โรงเรียนสระโพนทอง สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
203 โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์
204 โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
205 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
206 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
207 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
208 โรงเรียนบ้านฉนวน หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
209 โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
210 โรงเรียนบ้านท่าคร้อ หนองข่า เกษตรสมบูรณ์
211 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
212 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
213 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 044823339
214 โรงเรียนบ้านวังม่วง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 085-6091008
215 โรงเรียนโรงเรียนบ้านสารจอด หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ 4957357
216 โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
217 โรงเรียนบ้านทิกแล้ง หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
218 โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
219 โรงเรียนบ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
220 โรงเรียนบ้านดอนหัน หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์
221 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
222 โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
223 โรงเรียนบุปผาราม โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
224 โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
225 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา โนนกอก เกษตรสมบูรณ์
226 โรงเรียนบ้านโนนทอง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
227 โรงเรียนบ้านโนนเขวา โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
228 โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
229 โรงเรียนบ้านกลาง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
230 โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง โนนทอง เกษตรสมบูรณ์ 044893792
231 โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ โนนทอง เกษตรสมบูรณ์
232 โรงเรียนบ้านสระแต้ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
233 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
234 โรงเรียนพุฒิชัยวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 044-831187
235 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
236 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ 044882911
237 โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ช่องสามหมอ แก้งคร้อ
238 โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
239 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ 044132531
240 โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
241 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
242 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ
243 โรงเรียนบ้านนกเขาทอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
244 โรงเรียนบ้านดงพอง นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
245 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ 044870370
246 โรงเรียนบ้านโคกล่าม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
247 โรงเรียนบ้านหนองรวก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
248 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
249 โรงเรียนบ้านนาแก นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
250 โรงเรียนบ้านโคกงาม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
251 โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ
252 โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
253 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บ้านแก้ง แก้งคร้อ
254 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
255 โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา บ้านแก้ง แก้งคร้อ
256 โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี บ้านแก้ง แก้งคร้อ
257 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ บ้านแก้ง แก้งคร้อ
258 โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน บ้านแก้ง แก้งคร้อ
259 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม แก้งคร้อ
260 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา หนองขาม แก้งคร้อ
261 โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ หนองขาม แก้งคร้อ
262 โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก หนองขาม แก้งคร้อ
263 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม หนองขาม แก้งคร้อ
264 โรงเรียนบ้านหนองขาม หนองขาม แก้งคร้อ
265 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา หนองสังข์ แก้งคร้อ
266 โรงเรียนบ้านหนองพอก หนองสังข์ แก้งคร้อ
267 โรงเรียนบ้านก่าน หนองสังข์ แก้งคร้อ
268 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
269 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา หนองสังข์ แก้งคร้อ
270 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน หนองสังข์ แก้งคร้อ
271 โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ หนองสังข์ แก้งคร้อ
272 โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ หนองสังข์ แก้งคร้อ
273 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสังข์ แก้งคร้อ
274 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด หนองสังข์ แก้งคร้อ
275 โรงเรียนบ้านโปร่ง หนองไผ่ แก้งคร้อ
276 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน หนองไผ่ แก้งคร้อ
277 โรงเรียนวรนุขวิทยา หนองไผ่ แก้งคร้อ
278 โรงเรียนบ้านหนองสามขา หนองไผ่ แก้งคร้อ
279 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก หนองไผ่ แก้งคร้อ
280 โรงเรียนอนุบาลจุฑารัตน์ หนองไผ่ แก้งคร้อ
281 โรงเรียนบ้านโนนคูณ หนองไผ่ แก้งคร้อ
282 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม หลุบคา แก้งคร้อ
283 โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม หลุบคา แก้งคร้อ
284 โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน หลุบคา แก้งคร้อ
285 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง หลุบคา แก้งคร้อ
286 โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร หลุบคา แก้งคร้อ
287 โรงเรียนบ้านหลุบคา หลุบคา แก้งคร้อ
288 โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า หลุบคา แก้งคร้อ 0817894730
289 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เก่าย่าดี แก้งคร้อ
290 โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน เก่าย่าดี แก้งคร้อ
291 โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ เก่าย่าดี แก้งคร้อ
292 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ โคกกุง แก้งคร้อ
293 โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ โคกกุง แก้งคร้อ
294 โรงเรียนบ้านโคกกุง โคกกุง แก้งคร้อ
295 โรงเรียนบ้านหนองแวง โคกกุง แก้งคร้อ
296 โรงเรียนบ้านตลุกหิน โคกกุง แก้งคร้อ
297 โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง โคกกุง แก้งคร้อ