สายชั้นประถมศึกษาปีที่๓

นางฉลาด ประสานศักดิ์
ครู คศ.3

นางจตุพร สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางธัญญรัตน์ ต่อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางรุ่งสิริ ชัยจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพ็ญประภา ต่อติด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2