สายชั้นประถมศึกษาปีที่๓

นางเพ็ญประภา ต่อติด
ครู คศ.3

นางธัญญรัตน์ ต่อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางจตุพร สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางฉลาด ประสานศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1