สายชั้นประถมศึกษาปีที่๓

นางเพ็ญประภา ต่อติด
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธัญญรัตน์ ต่อพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางฉลาด ประสานศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสัญลักษณ์ ณ หนองคาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางนันทวัน เสนาพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสานิกุล นาเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4